Polityka zwrotów

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie mailem na adres kontakt@bialykruk.art, w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
 2. Kupujący ma obowiązek odesłać towar do 5 dni roboczych od momentu akceptacji zwrotu towaru przez sprzedającego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres na własny koszt: Kruk i Banan Mateusz Skutnik, ul. Szynowa 3, 43-150 Bieruń.
 4. Termin 14 dni jest liczony od odebrania danego towaru przez kupującego, lub osobę, na której adres został zamówiony produkt – W tym celu sprzedający może wspomagać się aplikacjami przewoźnika oraz potwierdzeniem doręczenia paczki z danym produktem.
 5. Ewentualne pytania telefoniczne w przypadku zwrotów prosimy kierować na numer +48 732 336 458
 6. Proces zwrotu należy rozpocząć poprzez wypełnienie i wysłanie  oraz osobiste podpisanie formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej na adres  e-mail kontakt@bialykruk.art – po akceptacji przez sprzedawcę formularza prosimy podążać za instrukcjami, które wyślemy w dalszej komunikacji.
 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku nienaruszonego stanu zarówno opakowania jak i produktu. W pozostałych przypadkach możliwa jest reklamacja.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, wyłączając z tego koszty dostarczenia, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu przelewu bankowego wskazanego w oświadczeniu przez Klienta, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Polityka reklamacji

 1. Każdemu konsumentowi przysługuje prawo reklamacji.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 3. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@bialykruk.art, telefoniczne pod numerem +48 732 336 458 lub listownie pod adresem: Biały Kruk, ul.Szynowa 3, 43-150 Bieruń a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 4. Czas rozpatrywania reklamacji zgodnie z prawem przez sprzedającego wynosi 14 dni kalendarzowych, w przypadku przekroczenia przez sprzedawcę czasu 14 dni, reklamacja automatycznie jest uznawana za przyjętą
 5. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 6. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 7. W przypadku uszkodzenia przesyłki konsument zobowiązany jest odmówić odebrania przesyłki oraz sporządzić protokół uszkodzenia paczki w obecności kuriera. W przypadku metody dostarczenia poprzez paczkomat, prosimy w trakcie odbioru sporządzić protokół uszkodzenia paczki na ekranie paczkomatu w sekcji “mam uwagi co do paczki”.
 8. W przypadku potwierdzenia reklamacji z tytułu rękojmi, oraz zaakceptowaniu przez sprzedającego reklamacji, prosimy odesłać produkty na adres: ul. Szynowa 3, 43-150 Bieruń.
 9. Czas obowiązywania rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wynosi 2 lata.
 10. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 11. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 12. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku ingerencji użytkownika w celu samowolnej naprawy. Wszystkie naprawy powinny być realizowane przez sprzedającego.
 16. Reklamacje złożone przez kupującego, który nie posiada statusu konsumenta ani dokumentu sprzedaży nie będą rozpatrywane.
 17. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji pokrywa kupujący.
 18. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.